Zobrazují se informace pro školní rok:  

Základní škola a Mateřská škola Tovačov
BAREVNÝ SVĚTLeden 2018


INFORMACE o povinném předškolním vzděláván

Dle změny zákona č. 561/2004 (školský zákon), § 34a, je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, předškolní vzdělávání povinné (nabývá účinnosti 1. 1.2017).


Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.


Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.


Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.


Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

 • a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 • b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (podle § 47 a 48a školského zákona),
 • c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky (dle § 38a školského zákona).

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (do konce května).


Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodiny denně (od 8.00 do 12.00 hodin). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v základních a středních školách.

Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno. 

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Pokud se dítě nemůže zúčastnit povinného vzdělávání, jeho nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci do 3 kalendářních dnů těmito možnými způsoby:

 • osobně třídní učitelce
 • nebo telefonicky
 • nebo SMS.

Po návratu do školy musí být takto oznámená absence omluvena písemně na omluvném listě nejpozději do 5 kalendářních dnů.


Žádost o uvolnění delší nepřítomnosti dítěte z předem známých důvodů (dovolená rodičů, pobyt na horách, v lázních apod.) podávají rodiče písemně třídní učitelce na tiskopise žádosti o uvolnění dítěte ze vzdělávání, které povoluje  ředitel školy.


Ředitel /vedoucí učitelka/ mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.


Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Neomluvenou absenci řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tímto přestupku podle 182a školského zákona (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Ředitel školy je povinen za zanedbání péče vyrozumět Orgán sociálně právní ochrany dětí.


Individuální vzdělávání dítěte


Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.


Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:


 • a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 • b)uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; termín ověření je stanoven na třetí pondělí v měsíci listopadu od 8.00 do 12.00 hodin, náhradní termín je první pondělí v měsíci prosinci od 8.00 do 12.00 hodin. Ověřování probíhá formou rozhovoru, didaktických her a řešením pracovních listů. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.


Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.


Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte,  s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů  na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

Ukončení docházky


Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (nabývá účinnosti 1. 9.2017).V Tovačově 31. 8. 2017, Marie Polčáková, vedoucí učitelka MŠ   Do mateřské školy je k 1. 9. 2017 zapsáno 95 dětí, které jsou rozděleny podle věku a navštěvují třídu „Koťátek“, „Sluníček“, „Medvídků“ a „Berušek“. Mateřská škola byla uvedena do provozu 1. září 1977. Budova se nachází nedaleko Tovačovského zámku, který je dominantou města. Třídy jsou prostorné. Rozlehlá školní zahrada je po rekonstrukci nově vybavena dřevěnými průlezkami, vláčkem, pružinovými houpadly a pískovišti pro hry dětí a další sezónní činnosti. Hlavní činností školy je zabezpečení předškolního vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let.
   Mateřská škola je otevřena od 6:20 hodin do 16:15 hodin a školné na jeden měsíc činí 300 Kč. Od září 2015 zajišťuje stravu pro děti společnost SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o..
Školní vzdělávací program, vypracovaný podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání nabízí dětem i nadstandardní péči. Mateřská škola organizuje pro děti předplavecký výcvik v Přerově, cvičí se jóga, grafomotorická náprava je vedena pí učitelkami i pod odborným vedením Mgr. Marcely Sedláčkové. Hudebně pohybová výchova byla rozšířena o kroužek Hanáček pod vedením pí učitelky Zdeňky Ludvové. Mateřská škola se zaměřuje na environmentální výchovu, je zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ, sbírání plastových vršků a nově do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. Celoročně s dětmi zařazujeme logopedické hrátky ve všech třídách. Děti mají také možnost navštěvovat kroužek logopedické prevence s názvem „Pojďte si hrát a povídat“. V jarních měsících jezdí děti na školu v přírodě.
Díky úzké spolupráce se základní školou děti snadněji přecházejí z mateřské školy do první třídy. Mateřská škola také organizuje řadu akcí společných pro děti a rodiče. Kromě pravidelných schůzek s rodiči sem patří podzimní slavnost, vánoční posezení s rodiči, atletická olympiáda, Den otevřených dveří, oslava Svátku matek, zahradní slavnosti, školní výlety či rozloučení se školáky v krásném prostředí tovačovského zámku.

Školní vzdělávací program s názvem:


Barevný svět - Průvodce po duhovém mostě


Barevný svět - Průvodce po duhovém mostě


   Školní vzdělávací program nese název „Barevný svět – průvodce po barevném mostě“ a vychází z ročních období, svátků, lidových tradic, akcí školy a nabídek kulturních pořadů pro děti. Při tvorbě ŠVP jsme se nechaly inspirovat publikací „Barevné kamínky“ od sester Gabriely a Milady Přikrylových. Hledaly jsme vlastní cestu a nápady na složení ŠVP a výsledkem je program sestavený ze 4 integrovaných bloků, které obsahují tématické celky. Ty jsou dále pedagogem rozpracovávány podle podmínek školy a věku dětí ve třídním vzdělávacím programu. Časovou délku jednotlivých celků určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ.

"Barevná modrá duha" v našem logu MŠ symbolizuje spojení či pomyslný most, po kterém přecházejí děti z mateřské školy do základní školy. Během svého pobytu v mateřské škole získávají děti poznatky ze všech povinných interakčních oblastí.

Oblast biologická – DÍTĚ A JEHO TĚLO

   Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům.

Oblast psychologická - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

   Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření, stimulovat osvojení a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“:
 • Jazyk a řeč
 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie
 • Sebepojetí, city a vůle


Oblast interpersonální – DÍTĚ A TEN DRUHÝ

   Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Oblast sociálně kulturní – DÍTĚ A SPOLEČNOST

   Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření pohody ve svém sociálním prostředí.

Oblast enviromentální – DÍTĚ A SVĚT

   Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je založit u dítěte elementární podvědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit elementární základy pro otevřený o odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

   V každodenní činnosti pak sestavujeme z jednotlivých oblastí barevnou mozaiku jako fungující celek výchovné činnosti. Cílem je vytvořit denně co nejpestřejší mozaiku – skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí.

   Školní vzdělávací program, vypracovaný podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání nabízí dětem i nadstandardní péči. Mateřská škola organizuje pro děti předplavecký výcvik v Přerově, cvičí se jóga, grafomotorická náprava je vedena pí učitelkami i pod odborným vedením. Hudebně pohybová výchova byla rozšířena o kroužek Hanáček a mažoretky pod vedením pí učitelky Zdeňky Ludvové. Kreativní dílnu Pastelky vede v MŠ paní Petra Nemravová. Novinkou je výuka angličtiny s názvem Cookie a kamarádi, která je odborně vedena pedagogy z jazykové školy v Přerově. V jarních měsících jezdí děti na školu v přírodě.

   Díky úzké spolupráce se základní školou děti snadněji přecházejí z mateřské školy do první třídy.


Formy vzdělávání:


   Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ – tj. při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tématických celků, které na sebe úzce navazují. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací oblasti. Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Cíle plníme průběžně od ranních hodin. Preferujeme metody a formy, které respektují specifika předškolního vzdělávání.
   V naší mateřské škole se snažíme, aby prostor třídy a herny byl uspořádán do částí, které stimulují děti ke hře a práci – tzv. centra aktivit (dle programu Začít spolu). Centra aktivit jsou označena obrázkem, počtem pracovních míst a pravidly v daném pracovním koutku.
   Jsou to pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se. Jsou tak vedeny k samostatnosti a spolupráci.
   Děti označí vybrané centrum značkou a začnou „pracovat“. Možnost volby je také závazkem pro děti, že danou činnost si dobrovolně vybraly, dokončí ji a pak uloží pomůcky, s kterými pracovaly na své místo.
   Pomůcky jsou dostupné, upořádané v otevřených nebo lehce přístupných skříňkách, aby dítě po ukončení hry vědělo, kde má hračky či pomůcky odložit.

   Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní, které cíleně doplňují a zpestřují vzdělávací proces s dětmi. Značný přínos pro rozvoj osobnosti dítěte má spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi.
   Vzdělávání dětí v mateřské škole realizujeme prostřednictvím třídních vzdělávacích plánů, které jsou zpracovávány v návaznosti na ŠVP.
   Hravé činnosti dětí ve spojitosti s prožitkem tvoří základ dětského učení a poznávání světa. Naše mateřská škola chce dosáhnout toho, aby děti vnímaly život všemi smysly ve vší jeho barevnosti. Proto také nese přívlastek „Barevný svět“.


Vize Mateřské školy BAREVNÝ SVĚT • šťastné a spokojené dítě
 • dobrá spolupráce s rodiči
 • vytvářet příznivé klima školy a její součinnost s okolím
 • rozvoj osobnosti dítěte pohybovými aktivitami, hrou, prožitkovými činnostmi s respektováním jeho individuálních potřeb
 • veškeré činnosti orientovat k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání


Školní vzdělávací program je doplněn o tyto projekty:
 • Projekt na podporu logopedické prevence „POJĎTE SI HRÁT A POVÍDAT“
 • Projekt na rozvíjení grafomotoriky
 • Projekt „Sportem ku zdraví, aneb šlapeme okolo Tovačova“ nově se zapojíme: do projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ projektu „POZNÁVÁME A CHRÁNÍME NAŠI PŘÍRODU a projektu RECYKLOHRANÍ


ŠVP usiluje v souladu s RVP o vytváření základů klíčových kompetencí:

1. Kompetence k učení
dosažitelná úroveň pro dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • 1.1. soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • 1.2. získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • 1.3. má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • 1.4. klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • 1.5. učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • 1.6. odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • 1.7. pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí


2. Kompetence k řešení problémů
dosažitelná úroveň pro dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • 2.1. všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problému a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • 2.2. řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • 2.3. problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • 2.4. při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • 2.5. zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • 2.6. rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • 2.7. chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • 2.8. nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu


3. Kompetence komunikativní
dosažitelná úroveň pro dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • 3.1. ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • 3.2. dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • 3.3. domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • 3.4. v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • 3.5. ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • 3.6. průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • 3.7. dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • 3.8. ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku


4. Kompetence sociální a personální
dosažitelná úroveň pro dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • 4.1. samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • 4.2. uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • 4.3. dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • 4.4. ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • 4.5. napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • 4.6. spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • 4.7. při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • 4.8. je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • 4.9. chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování


5. Kompetence činnostní a občanské
dosažitelná úroveň pro dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • 5.1. svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • 5.2. dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • 5.3. odhaduje rizika svých nápadu, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • 5.4. chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • 5.5. má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • 5.6. zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • 5.7. chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • 5.8. má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • 5.9. spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • 5.10. uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • 5.11. ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je muže ovlivnit
 • 5.12. dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
V naší mateřské škole jsme uspořádali ŠVP do těchto integrovaných bloků:

I. integrovaný blok Barevný podzim

 • Tématický celek: Kdo všechno přišel do školy
 • Tématický celek: Sklízíme plody podzimu
 • Tématický celek: Když padá listí

II. integrovaný blok Zimní čarování

 • Tématický celek: Těšíme se na Ježíška
 • Tématický celek: Paní zima jede
 • Tématický celek: Objevujeme svět kolem nás

III. integrovaný blok Jarní probouzení

 • Tématický celek: Jak se rodí jaro
 • Tématický celek: Moje zvířátko - kde má domov?
 • Tématický celek: Když všechno kvete

IV. integrovaný blok Léto plné pohody

 • Tématický celek: Co už umím


   INTEGROVANÉ BLOKY jsou podstatnou součástí ŠVP. Zpracovali jsme je v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (déle jen RVP PV), s platnou legislativou a s ohledem na konkrétní podmínky školy.
Učivo v jednotlivých blocích je zpracováno průřezově tak, že je zasahují všechny oblasti z rámcového programu (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět). Předmětem integrovaných bloků je určitý výběr učiva z RVP PV , je zpracováno globálně pro všechny věkové skupiny dětí.
   Integrované bloky obsahují klíčové kompetence, ke kterým dítě v předškolním věku směřuje. Jednotlivé bloky zůstávají dostatečně “otevřené” aby je pedagogové měli možnost dále rozvíjet, nejrůznějším způsobem je naplňovat a přizpůsobovat aktuálním okolnostem a dění v MŠ. Nevolíme pravidelně se opakující úseky, ale snažíme se je operativně upravovat a měnit.
   Integrované bloky máme rozděleny na tématické celky, které pí učitelky samostatně rozpracovávají v TVP. Třídní vzdělávací plán je pružný, postupně a průběžně upravován podle aktuální situace s ohledem na ŠVP. Plánování na jednotlivých třídách vychází z diagnostiky a individuálních potřeb jednotlivých dětí. Je vedeno písemně, učitelky ve třídě je připravují společně, každá třída si ho vytváří samostatně. Plány mohou být krátkodobé, ale i střednědobé či dlouhodobé, záleží na tom, jak se dané téma rozvine. Na konci každého tematického celku provádíme evaluaci se závěry pro další činnosti.
   Součástí každého tematického celku jsou vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy, kompetence a rizika.


Školní vzdělávací program je doplněn o tyto projekty:
 • Projekt na podporu výslovnosti
 • Projekt cvičení jógy v MŠ
 • Projekt na rozvíjení grafomotoriky
 • Projekt „Sportem ku zdraví, aneb šlapeme okolo Tovačova“